ТЕМЕ ЗА ЗАВРШНИ РАД НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ФИЗИКЕ

У ИНСТИТУТУ ЗА ФИЗИКУ ПМФ-а У КРАГУЈЕВЦУ

 

 

КРИТИЧНО ПОНАШАЊЕ СЕМИФЛЕКСИБИЛНИХ НЕПРЕСЕЦАЈУЋИХ СЛУЧАЈНИХ ШЕТЊИ НА ХОМОГЕНИМ РЕШЕТКАМА

Ментор: проф. др Иван Живић

 

ПОРЕКЛО И РЕШЕЊА FOKER-PLANK-ове ЈЕДНАЧИНЕ НЕКИХ КВАЗИДИСТРИБУЦИЈА У СВЕТЛОВОДИМА

Ментор: проф. др Мирољуб Дугић

 

Гаусов модел на самосличним графовима

Ментор: проф. др Драгица Кнежевић

 

Фотонско кристална оптичка влакна

Ментор: проф. др Милан Ковачевић

 

Школски експеримент у настави физике

Ментор: проф. др Милан Ковачевић

 

Базе података из Физике на Интернету

Ментор: доц. др Владимир Цвјетковић

 

Виртуелни експерименти из Физике на Интернету

Ментор: доц. др Владимир Цвјетковић

 

NASA - ини програми

Ментор: доц. др Владимир Цвјетковић

 

Кретање наелектрисане честице у променљивом ЕМ пољу

Ментор: доц. др Ненад Стевановић

 

 ПРИМЕНА МOНТЕ КАРЛО MCNP5/X СОФТВЕРА ЗА РАЧУНАЊЕ ЕФЕКТИВНЕ ДОЗЕ У ОRNL ФАНТОМИМА РАЗЛИЧИТИХ УЗРАСТА ОД ПРИРОДНИХ РАДИОНУКЛИДА У ТЛУ

Ментор: доц. др Драгана Крстић

 

ПРИМЕНА МОНТЕ КАРЛО MCNP5/X СОФТВЕРА ЗА ИЗРАЧУНАВАЊЕ УКУПНОГ БРОЈНОГ И УГЛОВНОГ АЛБЕДА

Ментор: доц. др Драгана Крстић

 

Атом у јаком ласерском пољу

Ментор: проф. др Владимир Ристић

 

Ајнштајнов поглед на мисаони експеримен

Ментор: проф. др Владимир Ристић

 

Парменид и Зенон, те Њутн и Ајнштајн и проблеми кретања

Ментор: проф. др Владимир Ристић

 

Таласна теорија оптичког влакна са степенастим индексом преламања

Ментор: проф. др Милан Ковачевић

 

Спектрална расподела зрачења активних галактичких језгара

Ментор: доц. др Саша Симић

 

Елементарни космолошки модел  експандујуће Васионе

Ментор: доц. др Саша Симић

 

Симулације у настави физике

Ментор: доц. др Виолета Петровић

 

Домети и ограничења савремених тенденција у методици наставе физике

и информатике

Ментор: доц. др Виолета Петровић

 

Испитивање преносних карактеристика виШемодних оптичких влакана са степенастим индексом преламања

Ментор: проф. др Светислав Савовић