O Institutu

Šef instituta: Stevanović dr Nenad

Institut za fiziku osnovan je 1976 godine, istovremeno sa prerastanjem Odeljenja Beogradskog PMF-a u samostalni Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu. Institut je smešten u posebnoj zgradi bivše Više pedagoške škole. U okviru Instituta organizovane su savremene akademske trostepene studije po kriterijumima i u saglasnosti sa najnovijim zakonom o visokom obrazovanju i Bolonjskom deklaracijom.

Osnovne akademske studije - 4 godine (8 semestara, 240 ESPB) – stručni nazivi:

  • Diplomirani fizičar - za opštu fiziku
  • Diplomirani fizičar - nastavnik fizike i informatike

Master akademske studije - 1 godina (2 semestra, 240 + 60 ESPB) - akademski nazivi:

  • Master fizičar - za opštu fiziku
  • Master fizičar - profesor fizike
  • Master fizičar - Profesor fizike i informatike

Doktorske akademske studije - 3 godine (6 semestara, 300 + 180 ESPB)

  • Naučni naziv: Doktor nauka - fizičke nauke

Za eksperimentalne vežbe studenata fizike u Institutu su formirane i opremljene laboratorije za: računarstvo i elektroniku, elektromagnetizam i optiku, atomsku i subatomsku fiziku, mehaniku i molekularnu fiziku, i metodiku nastave fizike. Na krovu Instituta za fiziku izgrađena je i opremljena Astronomska opservatorija. Za naučnoistraživački rad iz radijacione fizike formirana je i opremljena posebna laboratorija. U Institu za fiziku živi i deluje Astronomsko društvo "BELEROFONT". U okviru laboratorije za informatiku se razvija sistem za daljinski pristup eksperimentima posredstvom Interneta pod nazivom “Web Lab”.

U cilju organizovanja naučno-istraživačkog rada, oformljene su grupe istraživača za: radijacionu i nuklearnu fiziku, teorijsku fiziku, fiziku plazme, informatiku i računarstvo, atomsku i molekularnu fiziku i odgajanje monokristala. Skoro svi nastavnici i saradnici Instituta su angažovani na realizaciji naučno-istraživačkih projekata koje finansira Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije. Više od polovine nastavnika i saradnika održava naučnu saradnju sa partnerima u Kini, Francuskoj, Rusiji, Španiji i Grčkoj.

Zaposleni na IF 1. oktobar 2015


Institut za Fiziku, Prirodno-matematički fakultet Kragujevac © 2006 - 2018 Developed by Aleksandar Džavrić 2017